Om oss

Lofottorsk AS ble etablert i november 2009 - organisasjonsnummer: 894 855 142

Grunnleggende ide for selskapet:

Etablere et bærekraftig og resursutnyttet torskeoppdrett, som ved samarbeid med lokale og regionale aktører har som målsetting å skape felles lønnsomhet og lokal/regional verdiskaping.

Prosjektet skal gjenskape "biprodukter" fra pelagisk industri til et høykvalitets fôr - råstoff til lofotfanget småtorsk. Altså både kortreist mat og kortreist råvare!

Lofottorsk AS vil bli et nytt tilskudd på kjøpersiden, hvor fisker kan oppnå en bedre pris på små torsk, fordi vi sammen kan skape lønnsomhet i å utnytte kortreist og høykvalitets fôr råvare. Målsettingen er å kunne tilby markedet et kvalitetsprodukt til et kresent marked, fortrinnsvis i perioder hvor tilbudet ellers er lavt.

Utnyttes potensialet gjennom godt samarbeid og læring, vil prosjektet skape nye arbeidsplasser også på land.

Historiske påstander:

- Potensialet under eksklusivitet er for lite utnyttet i norsk fiskerinæring.

- Næringen har i stor grad også glemt vårt "kresne" hjemmemarked.

- Emballasjedesign har et stort potensial, kvalitet skal vises bedre.

- I dette potensial ønsker Lofottorsk AS gjennom samarbeid, god planlegging av produksjon,
  salg/salgstidspunkt å hente ut "The real differences".

Rette innsatsfaktorer for å lykkes:

 • Erfaring, kompetanse.
 • Lokal forankring.
 • Lokalisering midt i torskens spiskammer.
 • Jordnær grunder ånd.
 • Arktisk renhet og råskap.
 • Miljø og vekstbetingelser etter fiskens egne premisser!
 • Markedsføringsstrategi som underbygges av kvalitet

Organisering av Lofottorsk AS:

Daglig ledelse:                 Tor Magne Arnesen og co
Regnskap:                        MB Regnskap AS, månedlige rapporter
Revisjon:                         Bodø Revisjonskontor AS
Bankforbindelse:             Nordlandsbanken ASA
Utviklingsteam:               Styret i Lofottorsk, Lofoten Viking og fiskere skal inviteres som et
                                        fagteam som hyppig skal evaluere biologiske utfordringer og resultater.
Markedsføring/salg:         Fisken planlegges markedsført gjennom Taste Of North AS. 

Eierskap og styre/ledelse:
Tor Magne Arnesen - 40%
Maritime Supplyer AS - 40%
Johansens Næringspark AS - 20%

Aksjekapital og overkurs er på kr 270.000,-

Styre:
Sigurd Rydland - Styreleder
Tor Magne Arnesen - Daglig leder og styremedlem
Tore Johansen - Styremedlem

Status fremdrift i prosjektet:

 • Selskapet er etablert med innbetalt aksjekapital.
 • 2 konsesjoner (1560 MTB) er i selskapets eie.
 • Det er investert i kai/landbase til driften.
 • Vi har innledet samarbeid med Lofoten Viking AS som leverandør av sild og lodde som fôrråstoff.
 • Vi har innledet god dialog, og stor interesse fra lofotfiskere.
 • Det er investert – og montert fortøyninger til utsett i 2011.
 • Det er investert i tilhørende merder og nøter.
 • Nordlandsbanken ASA er Lofottorsk AS sin bankforbindelse.
 • Værøy Kommune har vist stor positivitet til etableringen, og har også bidratt økonomisk i etableringsfasen.
 • Lofotrådet har også vist positivitet til etableringen, og ønsker å støtte prosjektet som et regionalt positivt tilskudd til næringen.

Videre fremdrift - behov:

 1. Økonomisks styrking i takt med forsiktig ønsket vekst.
 2. I samarbeid med fiskerne diskutere hvordan  inn - råvaren må være, og hvordan vi får det slik!
 3. Vise fiskerne at dette har fremtiden foran seg, hvilket gjør at fiskerne også legger til rette for det.
 4. Finne resepten på fôrvalg og fôringsregime.
 5. Finne resepten på riktig størrelsessortering.
 6. Finne de mest praktisk riktige løsningene på effektiv utfôring.
 7. Kvalitets parametre, hva og hvordan påvirkes dette i praksis?
 8. Forsøk henging av kvalitetsstyrt, sultet semi oppdrettet torsk.
 9. Utarbeide en markedsstrategi for EKTE LOFOTTORSK.

Oppsummert:

 • "Tradisjonelt" torskeoppdrett har foreløpig vist seg utfordrende, men mye kunnskap er likevel dyrebart høstet!
 • Oppfôring av villtorsk fra ca 2 kilo er erfaringsmessig økonomisk forsvarlig, men ennå krevende og FOU basert.
 • Vi mener vårt prosjekt er riktig timet, og ikke minst riktig plassert på kartet.
 • Vårt prosjekt er garantert bærekraftig, og er lite trolig utsatt for miljømessig motstand.
 • Et levedyktig Lofottorsk AS vil kunne gi store lokale og regionale synergier.
 • Lofottorsk sin torsk kan, og skal selges når utbudet fra flåten ellers er lavt!
 • Vårt prosjekt setter udiskutabelt kvalitet på dagsorden.
 • Værøy har, som en av få kystkommuner ikke fiskeoppdrett. Dette til tross for at vekst og miljøbetingelsene er dokumentert gode.
 • Vi mener vi har grunnleggende erfaring og relasjoner for å lykkes.
 • Lofottorsk AS har grunnleggende startkapital/finansiering på plass.
 • Satsingen støttes av Værøy kommune, også økonomisk.
 • Lofottorsk AS har "muret ferdig grunnmuren" og går i gang med praktisk oppdrett våren 2011.